Покана за Общо събрание

Покана


от Управителния съвет
на Туристическо дружество “ Природа“

На 25.04.2024 година от 18:00 часа ще се проведе Редовно отчетно общо събрание в офиса на дружеството намиращ се в гр.Пловдив, ул.Райко Даскалов“№53, ет.3, стая 30, със следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет
  2. Финансов отчет
  3. Други

При липса на кворум събранието ще започне в 19:00 часа на същата дата, място и дневен ред независимо от броя на присъстващите.