Покана за общо събрание

Покана


от Управителния съвет
на Туристическо дружество “ Природа“

На 27.04.2023 година от 18:00 часа ще се проведе Редовно отчетно-изборно общо събрание в офиса на дружеството, намиращ се в гр.Пловдив, ул.Райко Даскалов“№53, ет.3, стая 30, със следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет
  2. Финансов отчет
  3. Промени в устава на туристическо дружество „Природа“
  4. Избор на нов управителен съвет
  5. Предложения относно развитието на туристическото дружество

При липса на кворум събранието ще започне в 19:00 часа на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите.